HUISREGELS

Leeftijd
Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn voor het nuttigen van alcoholische dranken. Bij twijfel over leeftijd kan er om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden. Wanneer iemand hier niet over beschikt kan het werkende personeel in opdracht vanuit Pion Horeca en Promotie, alcoholgebruik niet toestaan.

Legitimatie
Bezoekers dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag wordt de toegang direct ontzegd, of wordt men verwijderd.

Fouilleren
Bij binnenkomst kan men gevraagd worden om mee te werken aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend, dan wordt op grond hiervan de toegang ontzegd. Etenswaren en drinken mogen niet mee naar binnen genomen worden.

Wapens, gevaarlijke voorwerpen en drugs
Het in bezit hebben van wapens is verboden. Het gebruik van en of handel in soft- en of harddrugs is eveneens ten strengste verboden. Bij constatering van in het bezit zijn hiervan, wordt de toegang ontzegd en wordt de politie direct ingeschakeld.

Roken
In tenten en overdekte ruimten geldt, net als in de reguliere horeca een rookverbod. Hier is roken dus niet toegestaan. Roken mag wel buiten en in de eventueel daarvoor aangewezen rookruimte

Instructies
Men dient te allen tijde de aanwijzingen en/of instructies van de directie/organisatie en/of het barpersoneel en/of het beveiligingspersoneel op te volgen indien men hieraan geen gehoor geeft wordt de toegang ontzegd en/of wordt men verwijderd uit de locatie.

Geluidsniveau
Op dit evenement kan meer dan 85dba aan geluid geproduceerd worden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor, wellicht, op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op eigen risico.

Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen en/of uiten van ongewenste intimiteiten en racistisch gedrag ten opzichte van medegasten en/of medewerkers wordt niet getolereerd. Bij constatering wordt de toegang direct ontzegd en/of wordt men verwijderd van het terrein of uit de locatie

Locatie
Het verspreiden van folders en/of flyers in de locatie of het terrein en/of in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van het evenement.

VIP Tafels
Iedereen die een tafel besteld moet minimaal 18 jaar oud zijn.
betaling van een VIP tafel dient voorafgaand aan het evenement voldaan te zijn.
Bij annulering van een evenement  wordt de VIP tafel doorgeschoven naar de volgende editie van TGIF.
De tafel wordt na betaling niet meer geannuleerd worden.

 

 

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THANK GOD IT’S FRIDAY

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, zowel in meervoud als in enkelvoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Bezoeker: de natuurlijk persoon die een Toegangsbewijs voor een Evenement heeft

aangeschaft en wederpartij van de Organisator in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

 1. Evenement: door de Organisator georganiseerde publieke gebeurtenis op het gebied van sport of

kunst.

 1. Locatie: De (geografische) plaats waar het Evenement plaats zal vinden.
 2. Organisator:                   de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW:

Pion Horeca en Promotie, gevestigd aan Abrahamdehaanstraat 13A (4624 HW) Bergen op Zoom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56918054.

 1. Toegangsbewijs: het kaartje dat dient als bewijsstuk dat men toegang heeft tot een Evenement.
 2. Verkooppunt: iedere natuurlijk of rechtspersoon die door de Organisator wordt ingeschakeld

teneinde de verkoop van de Toegangsbewijzen te bewerkstelligen, daaronder mede begrepen de natuurlijk of rechtspersoon die Toegangsbewijzen verkoopt langs elektronische weg (bijv. door middel van een online daartoe georganiseerd systeem).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Organisator en degene die een Toegangsbewijs ten behoeve van een door de Organisator georganiseerd Evenement aanschaft. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Organisator voor de verkoop ingeschakeld Verkooppunt.
 2. Wanneer door Organisator gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Bezoeker kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Organisator de onderhavige voorwaarden toepast.
 3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Organisator, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Bezoeker een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen van aansprakelijkheid.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Organisator in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Organisator vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. Organisator behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Bezoeker en Organisator gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
 7. Ook in geval van een evenement waarbij de toegang vrij is (gratis), dus zonder de aanschaf van een toegangsbewijs toegankelijk is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

 


 

Artikel 3. Aanschaf en levering van Toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst met betrekking tot het bezoeken van een Evenement tussen de Organisator en de Bezoeker komt eerst tot stand op het moment dat de Bezoeker rechtstreeks of door tussenkomst van een Verkooppunt een Toegangsbewijs voor het betreffende Evenement aanschaft.
 2. Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt fysiek biljet of langs elektronische wijze toegestuurd document inclusief unieke barcode. Indien het Toegangsbewijs langs elektronische weg aan de Bezoeker wordt verstrekt, dient de Bezoeker het Toegangsbewijs uit te printen en mee te nemen naar het Evenement.
 3. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs langs elektronische weg te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat het Toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt.
 4. Het Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon van ten minste 18 jaar oud, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. Rolstoelgebruikers dienen, indien beschikbaar, te beschikken over een apart Toegangsbewijs voor rolstoelplaatsen.
 6. Alleen Toegangsbewijzen die rechtstreeks bij de Organisator of bij door de Organisator aangewezen Verkooppunten zijn aangeschaft geven toegang tot het Evenement.
 7. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 4. Toegang tot en aanwezigheid bij het Evenement

 1. Het Toegangsbewijs geeft de houder recht op toegang tot en het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement wordt toegang verleend. De Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van een Toegangsbewijs ook de rechtmatige eigenaar is. De Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.
 2. Na vertoning van het Toegangsbewijs bij de ingang verkrijgt de Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement. Indien de Bezoeker het terrein waarop het Evenement plaatsvindt verlaat, wordt de toegang niet nogmaals verleend.
 3. De Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek van de Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden zijn legitimatie- en Toegangsbewijs te tonen om het onder meer mogelijk te maken te voldoen aan wettelijke verplichtingen in het kader van Evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 4. Het is de Bezoeker niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het Evenement:
  1. foto-, film- en/of andere opnameapparatuur;
  2. glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)-wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, alcoholhoudende dranken, verboden middelen als bedoeld in de Opiumwet en/of etenswaren; en
  3. honden en andere (huis)dieren.

De onder sub a en b van dit artikel genoemde zaken zullen in geval van ontdekking bij de ingang door de Organisator in beslag worden genomen. De onder sub a genoemde zaken zullen bij het verlaten van het Evenement aan de Bezoeker worden teruggegeven. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Bezoeker lijdt als gevolg van beschadiging, verlies of diefstal van in beslag genomen zaken.

 1. Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, als ook vermenigvuldiging van het programma(boekje), posters of andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.
 2. De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, brandweer, politie en andere bevoegden.
 3. Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede voorzien om in geval van gevaar een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is dan ook verboden zich op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel verlaten van het Evenement.
 4. Roken is alleen toegestaan in de hiervoor aangewezen rokersruimte of in de open lucht.

 

Artikel 5. Weigering en ontzegging van de toegang tot het Evenement

 1. Het is niet toegestaan het Toegangsbewijs te vermenigvuldigen of op enige andere wijze na te bootsen. Elk Toegangsbewijs wordt bij de ingang gescand. In geval van fraude zal slechts één Toegangsbewijs toegang geven tot het Evenement, namelijk het Toegangsbewijs dat als eerste wordt aangeboden. Aan alle houders van Toegangsbewijzen met dezelfde (bar)code zal daarna de toegang tot het Evenement worden geweigerd.
 2. De Organisator behoudt zich het recht om bepaalde Toegangsbewijzen ongeldig te maken en aan de houder daarvan de toegang tot het Evenement te ontzeggen, wanneer:
  1. Organisator vermoedt dat het Toegangsbewijs niet rechtstreeks bij de Organisator of een door de Organisator aangewezen Verkooppunt is aangeschaft;
  2. het Toegangsbewijs niet kan worden gescand, bijvoorbeeld omdat het Toegangsbewijs is beschadigd of vervuild of wanneer de printkwaliteit onvoldoende blijkt;
  3. de Bezoeker, indien daar om wordt verzocht, niet meewerkt aan fouillering bij de ingang;
  4. de Bezoeker niet in het bezit is van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs;
  5. de Bezoeker niet de voor de toegang tot het Evenement vereiste, minimale leeftijd heeft bereikt;
 3. Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de Organisator gerechtigd de koop te ontbinden of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de Organisator, al dan niet via een Verkooppunt, heeft voldaan.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt te verwijderen indien de Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust, orde of veiligheid tijdens het Evenement.
 5. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is de Organisator gerechtigd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

Artikel 6. Afgelasting en verplaatsing van het Evenement

 1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het Evenement te annuleren.
 2. Indien een Evenement door de Organisator wordt geannuleerd, zal de Organisator uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de aanschafprijs te restitueren welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Om in aanmerking te komen voor voormelde restitutie dient de Bezoeker zich uiterlijk binnen twaalf weken na de datum waarop het Evenement plaats zou vinden, te wenden tot een Verkooppunt. De Bezoeker ontvangt vervolgens het bedrag eerst na overhandiging door de Bezoeker aan het Verkooppunt van een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs voor het betreffende Evenement. Servicekosten en overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.
 3. Indien het Evenement door de Organisator wordt verschoven naar een andere datum blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Toegangsbewijs in te leveren bij een Verkooppunt tegen restitutie van de vergoeding van de aanschafwaarde welke op het Toegangsbewijs staat vermeld, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs aan het(voor)verkoopadres overlegt. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige restitutie indien hij het betreffende Toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij een Verkooppunt binnen vier weken na de datum waarop het verplaatste Evenement aanvankelijk zou plaatsvinden. Indien het Evenement wordt verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het Toegangsbewijs, vervalt het recht van de Bezoeker op enige restitutie indien hij zijn Toegangsbewijs niet uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe datum bij een Verkooppunt heeft ingeleverd. Servicekosten en overige schade worden niet door de Organisator vergoed. Ook kan de Bezoeker geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

 

Artikel 7. Verbod doorlevering Toegangsbewijzen

 1. De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
 2. De Bezoeker die zijn Toegangsbewijs om niet of in het kader van niet-commerciële doeleinden aan een derde ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen welke voor hem voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Organisator voor in dat deze derde ontvanger deze verplichtingen nakomt.
 3. Indien de Bezoeker enige op hem rustende verplichting welke voortvloeit uit de onderhavige voorwaarden niet of niet-volledig nakomt, is de Bezoeker een direct opeisbare schadevergoeding van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding aan de Organisator verschuldigd alsmede € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid Organisator

 1. Indien de Organisator aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de Organisator aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de daadwerkelijk door de assuradeur van de Organisator in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Organisator aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de Organisator kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisator.

 

 

 

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail aan de Organisator te worden gemeld.
 2. De Organisator spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
 3. Klachten die niet op de in lid 1 genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door de Organisator in behandeling genomen.

 

Artikel 10. Portretrecht

Uitsluitend de artiest of (als de artiest daarom verzoekt) de Organisator is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Bezoekers die in de opnamen voorkomen kunnen geen rechten doen gelden op deze opnamen en hebben geen recht op enige vergoeding. De Bezoeker doet afstand van eventuele vorderingen op grond van het auteurs- en/of portretrecht ter zake.

 

Artikel 11. Vrijwaring

De Bezoeker vrijwaart de Organisator voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (Bezoekers), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of een bezoek aan het Evenement schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Bezoeker toerekenbaar is. Indien Organisator uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden de Organisator zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Bezoeker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is de Organisator, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Organisator en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Bezoeker.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door de Organisator gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Organisator, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat de Organisator met de Bezoeker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.